خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو

خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو ـ تذکر: هنگام خروج بيش از مقدار ضرورت و نياز بيرون مسجد نماند؛ ـ در صورت امكان زيرسايه ننشيند مگر در حال ضرورت؛ ـ بنا بر احتياط واجب نزديك‏ترين راه را براى رفت و آمد انتخاب كند. وضو و غسل مستحبى  پرسش 16 .  خارج شدن معتكف از [...]