مرور برچسب

جنب بودن در قضای روزه

جنب بودن تا اذان صبح در قضای روزه

جنب بودن تا اذان صبح در قضای روزهمسأله 1634 کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد، هر گاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روی عمد نباشد روزه او باطل است (1). (1) (گلپایگانی، صافی:) اگر چه از روی عمد نباشد، اگر وقت وسعت داشته باشد…