حکم همخوانی زن و مرد

حکم همخوانی زن و مرد حضرت آیت الله مکارم شیرازی . سرود دسته‌جمعى مختلط : هرگاه صداى بانوان در صداى مردان محو شود و صدا و آهنگ سرود، مناسب مجالس لهو و فساد نباشد اشكالى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست. خواندن سرود توسط زنان به همراه مردان[موسیقى] پرسش : خواندن سرود توسط زنان [...]