وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جلسه استراحت

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است

آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب استمسأله 1075 در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد، مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا (1) اگر بعد از سجده دوم بدون آن که مقداری بنشیند برای رکعت بعد برخیزد نمازش صحیح است (2) ولی بنا بر احتیاط واجب (3)…