احکام جعاله چیست

احکام جعاله چیست احکام جعاله چیست احکام جُعالَه مسأله 2218 جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد (1) مثلًا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می‌دهم؛ و به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعل» و به کسی که [...]