مرور برچسب

جابه جا خواندن نماز

مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواند

مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواندمسأله 1357 کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند (1)، اگر در غیر چهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است (2) و نیز اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و…