وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جابه جا خواندن حمد

جابجا خواندن حمد و سوره در نماز

جابجا خواندن حمد و سوره در نماز  مسأله 980 اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند (1) نمازش باطل است (2) و اگر اشتباهاً سوره را پیش از حمد، بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند. (1)…