وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ثلث اموال میت

وصیت بیش از ثلث مال

وصیت بیش از ثلث مال وصیت بیش از ثلث مالمنظور از ثلث مال یعنی یک سوم تمام اموال و دارایی ها که وصیت میت فقط در این مقدار نافذ می باشد، بقیه اموال طبق قواعد ارث تقسیم می شود مگر اینکه ورثه همه با هم موافق باشند که ارث مطابق خواست میت در…