شرايط عقد ازدواج

شرايط عقد ازدواج شرايط عقد پرسش 39 . شرايط عقد ازدواج را بيان كنيد؟ ازدواج داراى شرايطى است؛ از جمله: 1. به صورت شفاهى صيغه خوانده شود، نه نوشتارى؛ 2. قصد انشاى عقد داشته باشند؛ 3. بين ايجاب و قبول، موالات رعايت شود؛ 4. صيغه را به صورت صحيح بخوانند؛ 5. خواننده صيغه عاقل و [...]