وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تکرار اذکار

آیا تکرار اذکار نماز اشکال دارد

آیا تکرار اذکار نماز اشکال داردمسأله 1136 اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً (1) یا احتیاطاً چند مرتبه بگوید اشکال ندارد (2).  (1) (خوئی:) بدون قصد جزئیّت.. (زنجانی:) بدون قصد وجوب یا استحباب ذکر خاص چند مرتبه بگوید اشکال…