احکام تکبیره الاحرام و نحوه گفتن

احکام تکبیره الاحرام و نحوه گفتن تکبیره الإحرام [گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است] مسأله 948 گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید (1) حروف «اللّه» و حروف «اکبر» و دو کلمه «اللّه اکبر» را پشت سر هم بگوید (2) و نیز باید این [...]