مرور برچسب

تکبیره الاحرام

احکام تکبیره الاحرام و نحوه گفتن

احکام تکبیره الاحرام و نحوه گفتنتکبیره الإحراممسأله 948 گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید (1) حروف «اللّه» و حروف «اکبر» و دو کلمه «اللّه اکبر» را پشت سر هم بگوید (2) و نیز باید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود (3)…