مرور برچسب

تکان خوردن دست

حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد

حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی داردمسأله 965 موقعی که انسان در نماز می خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید ولی «بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ أَقُوم ُ وَ أَقعُدُ» را باید در حال برخاستن…