آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواند

آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواند مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا می توان با تیمم امام جماعت شد؟ پاسخ: اگر امام جماعت بواسطه عذری با تیمم نماز بخواند می شود به او اقتداء کرد.   ۲پرسش: آیا می توان با تیمم در وقت موقع نماز را در اول [...]