مرور برچسب

تيمم در تنگى وقت

اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند

اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند تيمم در تنگى وقت پرسش 126 . در ماه رمضان پيش از اذان صبح از خون حيض پاك شدم.  اگر بخواهم غسل كنم، وقت براى خوردن سحرى باقى نمى ماند؛ تكليفم چيست؟ همه مراجع: اگر مى توانيد بدون خوردن سحرى روزه بگيريد،…