وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تيمم بر غبار فرش

تیمم بر چه چیزهایی صحیح است

تیمم بر چه چیزهایی صحیح است نکته: بر سنگ هایی که روکش های کارخانه ای و از غیر زمین دارند نمی توان تیمم کرد. تیمم بر سرامیک باطل هست. تيمم بر روى انواع سنگ مرمر پرسش 174 . حكم تيمم بر روى انواع سنگ مرمر چگونه است؟ آيا با وجود خاك، تيمم بر…