مرور برچسب

تيمم بدل از غسل جنابت

احكام تيمم بدل از غسل و وضو

احكام تيمم بدل از غسل و وضوآموزش تصویری تیمم شرایط تیمم درچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد تیمم بر چه چیزهایی صحیح استتيمم بدل از غسل پرسش 172 . آيا فرقى بين تيمّم بدل از وضو و…