مرور برچسب

تمام شدن عده

ادعای زن در تمام شدن عده

ادعای زن در تمام شدن عدهمسأله 2521 اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده ، با دو شرط از او قبول می شود: اوّل : آن که مورد تهمت نباشد (1) دوم : از طلاق یا مردن شوهرش به قدری گذشته باشد که در آن مدّت ، تمام شدن عدّه ممکن باشد. (1) (خوئی )،…