وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تماس با انگشتر با نقش آيات

مسّ اسماء و آيات الهى‏

مسّ اسماء و آيات الهى‏س 147: مسّ ضميرهايى که به ذات بارى تعالى بر مى‌گردند مثل ضمير جمله «بسمه تعالى» چه حکمى دارد؟ ج: ضمير حکم لفظ جلاله را ندارد. س 148: نوشتن اسم جلاله «اللّه» به‌صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانى که بدون وضو…