تلقین میت

تلقین میت در نوشتار قبل « احکام جامع دفن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مستحبّات دفن [دعا و اعمال تلقین میت در قبر] مسأله 628 خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد قبر را (1) به اندازه قد انسان متوسط گود کنند و میّت را در [...]