وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تلقین میت زن

تلقین میت

تلقین میتدر نوشتار قبل « احکام جامع دفن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مستحبّات دفنمسأله 628 خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد قبر را (1) به اندازه قد انسان متوسط گود کنند و میّت را در…