مرور برچسب

تكرار مسح

کیفیت وضو

کیفیت وضواستفتائات جدید س: در هنگام وضو ريختن آب غير وضو بر روى دست چه حکمى دارد؟ ج) مانع ندارد، و مى‌تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشويد. آنچه اشکال دارد اين است که با آب غير وضو مسح کشيده شود. س: يک پاى من قطع شده است و گاهى درون…

آيا مي توان مسح را در وضو تكرار كرد

آيا مي توان مسح را در وضو تكرار كرد تكرار مسح پرسش 27 . آيا در وضو، مى توان مسح پا را دوبار پشت سر هم (بعد از خشك كردن آن) تكرار كرد؟همه مراجع: اشكال ندارد؛ ولى بايد از وسوسه اجتناب كرد. . مكارم، استفتائات، ج 2، س 67؛ فاضل، جامع المسائل،…