مرور برچسب

تقيه در وضو گرفتن

تقيه در وضو گرفتن به روش اهل سنت

تقيه در وضو گرفتن به روش اهل سنت وضو در حال تقيه پرسش 41 . آيا در صورت مجبور بودن مى توان به روش اهل سنت وضو گرفت و تكليف چنين نمازهايى چه مى شود؟ همه مراجع: آرى؛ در موارد تقيه و اضطرار، مى توان به روش غير شيعه  وضو گرفت. در اين صورت نماز هم…