وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تغییر نیت نماز

تغییر نیت نماز احتیاطی به واجب

تغییر نیت نماز احتیاطی به واجبمسأله 761 اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است ، نمی تواند نیّت را به آن نماز برگرداند، مثلًا موقعی که نماز عصر را…