تغییر نیت نماز احتیاطی به واجب

تغییر نیت نماز احتیاطی به واجب [ اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند] مسأله 761 اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است ، نمی تواند نیّت را به آن نماز برگرداند، مثلًا موقعی که [...]