وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تغییر نیت در نماز

تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر

تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر بخواند مسأله 755 انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً (1) نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب…