مرور برچسب

تغيير مرجع تقليد

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگرما در نوشتاري مرتبط با اين موضوع نظر ساير مراجع را آورده ايم. «اينجا» كليك كنيد.احکام عدول الف) مواردی که عدول به غیر اعلم جایز است ۱. در مسایلی که مجتهد اعلم، فتوا ندارد و غیر اعلم در آن مسأله احتیاط…