مرور برچسب

تغيير استحاضه كثيره

تغيير استحاضه كثيره به قليله يا متوسطه

تغيير استحاضه كثيره به قليله يا متوسطه تغيير استحاضه كثيره پرسش 200 . اگر استحاضه كثيره به قليله يا متوسطه تبديل شود، وظيفه زن چيست؟ همه مراجع: بايد براى نماز اول كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و براى نمازهاى بعد كارهاى استحاضه متوسطه…