غسل  هاى مستحبى

غسل  هاى مستحبى غسل  هاى مستحبى پرسش 88 . غسل هاى مستحبى كدام است؟ تعداد غسل هاى مستحبى فراوان است. برخى تعداد آنها را تا صد مورد شمرده اند. پاره اى از آنها عبارت است از: غسل جمعه؛ غسل روز عيد فطر و قربان؛ غسل عيد نوروز؛ غسل بچه اى كه تازه به دنيا آمده است؛ غسل كسى كه جايى [...]