مرور برچسب

تعارض تشخيص اعلم

تعارض و اختلاف گواهان در تشخيص اعلم

تعارض و اختلاف گواهان در تشخيص اعلم در نوشتار قبل «راه هاي شناخت اعلم» بازگو شد. يكي از راه هاي شناخت مرجع اعلم ، شهادت دو نفر عادل از اهل خبره بود حال اگر اهل خبره نسبت به مراجع، مختلف باشند، عده اي يك نفر را اعلم بدانند و عده اي ديگر شخص…