مرور برچسب

تطهیر ادرار

راه تطهیر اشیاء نجس شده

راه تطهیر اشیاء نجس شدهدر نوشتار قبل « تطهیر ظرف » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 160 اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا…