مرور برچسب

تطهير لوازم منزل

راه تطهير كمد و ميز نجس و لوازم منزل

راه تطهير كمد و ميز نجس و لوازم منزل اشياء منزل اگر نجس شوند پس از بر طرف كردن عين نجاست نيازي به تطهير نيست. مگر جايي كه براي نماز مورد استفاده قرار مي گيرد. حال اگر بنا بر تطهير اشياء شد اگر از وسايلي هست كه مي توان آن را زير آب برد خب با…