مرور برچسب

تطهير لباس متنجّس

آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشو

آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشو آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشوس: در هنگام شستشوى لباس با آب متصل به كر، آبى كه موقع فشار دادن لباس از آن خارج مى‌شود، چه حكمى دارد؟ ج) اگر آب شير متصل به كرّ به همه جاى لباس متنجّس برسد و…