مرور برچسب

تطهير زمين با آب قليل

راه تطهیر زمین نجس

راه تطهیر زمین نجسمسأله 179 زمینی که آب روی آن جاری نمی‌شود (1) اگر نجس شود، با آب قلیل پاک نمی‌گردد (2). ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد چون آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو می‌رود با آب قلیل پاک می‌شود (3)، اما…