مرور برچسب

تشهد فراموش

اگر تشهد نماز فراموش شود

اگر تشهد نماز فراموش شود   اشاره مسأله 1102 اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آن چه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند (1) و اگر در…