مرور برچسب

تشخیص موضوع

تشخيص موضوعات و نظر مراجع

تشخيص موضوعات و نظر مراجعس ۵: نزد فقها معروف است که تشخیص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظیفه مجتهد تشخیص حکم است، ولی در عین حال مجتهدین در بسیاری موارد، در تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر می‏کنند، آیا متابعت از نظر مجتهد در…