مرور برچسب

تشخيص اعلم

وظيفه نوجوانان و تشخيص اعلم

وظيفه نوجوانان و تشخيص اعلم نوجوانان و تشخيص اعلم پرسش ۳۱ . كسانى كه به تازگى بالغ مى شوند و با تحقيق و بررسى از اهل خبره نمى توانند به نتيجه قطعى برسند، تكليفشان چيست؟ آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود،…