ترشحات طبيعي خانم ها و وضو

ترشحات طبيعي خانم ها و وضو آيا ترشحات طبيعي خانم ها مانند ترشح بارداری وضو را باطل مي كند ؟ ايا اين ترشح نجس است؟ جواب: بايد دانست تنها ترشح هايي نجس است كه از مني يا بول [ادرار] باشد و يا با اين دو و يا با خون در تماس شده باشد و گرنه صرف ترشح [...]