وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تردید در نیت روزه

اگر از نیت روزه برگردد یا مردد شود

اگر از نیت روزه برگردد یا مردد شود  مسأله 1570 اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد (1) روزه اش باطل است، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می کند به جا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد روزه اش باطل…