مرور برچسب

ترجمه ذکر رکوع

ذکر رکوع در نماز چیست

ذکر رکوع در نماز چیست  مسأله 1028 انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (1) به قدر سه مرتبه (2) «سُبحان َ اللّه ِ» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِی َ العَظِیم ِ وَ بِحمدِه ِ» کمتر نباشد.  (1) (اراکی:) کافی است به شرط…