رعایت ترتیب در نماز قضا نظر10مرجع

رعایت ترتیب در نماز قضا انسان باید نمازهاى واجب را در وقت معیّن آن بخواند و چنانچه خداى نکرده بدون عذر نمازى از او قضا شود گناهکار است و باید توبه کرده و قضاى آن راهم بجا آورد. احکام جامع نماز قضا را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. [قضای نمازهای یومیه لازم نیست [...]