حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده

حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده کسی که از ابتدا کافر بوده (مسیحی ، یهودی، زرتشتی ...) و تازه مسلمان شده است روزه و نماز های گذشته او نیاز به قضا کردن ندارد. [ اگر کافر مسلمان شود] مسأله 1695 اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه های وقتی را که کافر [...]