مرور برچسب

تاخیر نماز صبح

زمان خواندن نماز صبح

زمان خواندن نماز صبح1-نماز صبح دو رکعت است. 2-در نوشتار قبل معیار فجر صادق و کاذب را همراه با تصویر توضیح دادیم، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه ايوقت نماز صبح ۱. وقت نمازصبح از هنگام طلوع فجر تا طلوع…