مرور برچسب

تأخير غسل حيض

روزه خانمي كه تا نزديك اذان غسل نكرده

روزه خانمي كه تا نزديك اذان غسل نكرده تأخير غسل حيض پرسش 120 . اگر زن در شب ماه رمضان از حيض پاك شود و تا نزديك اذان صبح غسل را به تأخير اندازد و سپس تيمم كند، آيا روزه اش صحيح است؟ همه مراجع: اگر غسل را به تأخير اندازد تا جايى كه وقت تنگ…