مرور برچسب

بیهوش شدن

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شدهمسأله 1558 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بی هوش شود و در بین روز به هوش آید، بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای آن را به جا آورد (1). (1) (اراکی:) روزه آن روز…