فرزند پدر و مادر مسلمان و کافر چه حکمی دارد

فرزند پدر و مادر مسلمان و کافر چه حکمی دارد [اگر پدر و مادر و جدّ بچّه نابالغ کافر باشند] مسأله 108 اگر پدر و مادر و جدّ (1) بچّه نابالغ کافر باشند (2) آن بچه هم نجس است (3) و اگر یکی از اینها مسلمان باشد بچه پاک است. (1) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی، [...]