مرور برچسب

به گفته كسي

به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كند

به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كندمسأله 1673 اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب می شود. ولی اگر خبر دهنده عادل بوده فقط قضای آن روز واجب است. (خوئی، تبریزی، مکارم:)…