بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی

بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی  [اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید] مسأله 1134 اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید مثلًا به قصد ذکر بگوید: «اللّه أکبر» و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد (1) ولی چنانچه به [...]