به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كند

به گفته كسي قبل يا بعد از اذان افطار كند  [ اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند] مسأله 1673 اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب می شود. ولی اگر خبر دهنده عادل بوده [...]