روش کسب بصیرت دینی چیست

-روش کسب بصیرت دینی چیست ؟ جواب: بصيرت مفهوم گسترده اي است.  آيات فراواني درباره انسانهاي بصير و خصوصيت هاي آنان وجود دارد. شناخت هدف نظام هستي همان بصيرت ديني است. تمام دستورات دين نقشه و كتاب فهم بصيرت ديني است. مهمترين عامل براي بصيرت، مبحث شناخت است. انسان بايد مبادي شناختي خود را اصلاح و [...]