بستن شير آب در وضو

بستن شير آب در وضو بستن شير آب در وضو شير آب پرسش 28 . بستن شير آب در حال وضو چه حكمى دارد؟ همه مراجع: اشكال ندارد.[1] تبصره. بعد از آنكه شستن دست چپ تمام شد، اگر به شير آب دست زده شود و آب وضو به رطوبت شير غلبه نكند و با آن [...]