قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

برگشتن از نیت روزه

صفحه اصلی/برچسب:برگشتن از نیت روزه

اگر از نیت روزه برگردد یا مردد شود

اگر از نیت روزه برگردد یا مردد شود   [ اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد] مسأله 1570 اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد (1) روزه اش باطل است، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می [...]